Algemene privacy voorwaarden - EM2 Groningen
^

Algemene privacy voorwaarden

maandag 8 juni 2020 15:47

1. Introductie

Dit privacybeleid is bedoeld om u in te lichten omtrent de gegevens die we verzamelen bij het maken van een reservering.

2. Wie zijn we?

V.O.F. EM2 is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, met maatschappelijke zetel gevestigd te Suikerlaan 6, 9743 DA Groningen, met KBO nummer: 67174992 .

Contactgegevens
https://em2groningen.nl/
info@em2groningen.nl
0641490210

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

EM2 Venue verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

EM2 Venue verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

5. Geautomatiseerde besluitvorming

EM2 Venue neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van EM2 Venue) tussen zit. EM2 Venue gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Resengo
Wij maken gebruik van het systeem van www.resengo.com als hoofdsysteem voor het beheer van onze reserverings- en online ordergegevens. Resengo zal uw persoonsgegevens op geen enkele manier gebruiken voor commerciële of andere doeleinden zonder uw duidelijke toestemming dewelke u enkel kan geven op het Resengo-platform zelf. Door enkel te reserveren of een aankoop te doen bij ons heeft u hiervoor dus nooit expliciet de toestemming.

Wanneer u reserveert of een order plaatst zal er voor u een passief profiel gecreëerd worden op het Resengo-platform. Dit om een matching op basis van e-mailadres te kunnen uitvoeren met de reeds bestaande profielen in de databank om dubbele registraties te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw persoonlijke reserveringen en bestellingen op uw eigen naam gegroepeerd worden.

Indien u uw reservering of order niet voltooid, wordt uw e-mailadres tijdelijk opgeslagen om u de mogelijkheid te geven uw reservering of order alsnog af te werken. Op dat moment wordt uw e-mailadres enkel binnen het Resengo-platform opgeslagen en dus ook niet gecommuniceerd naar ons.

Wanneer u uw gegevens telefonisch aan ons doorgeeft zullen wij deze manueel in het Resengo-platform invoeren en zal er eveneens een matching gedaan worden op basis van het e-mailadres, de combinatie van achternaam en geboortedatum (indien u uw geboortedatum heeft doorgegeven) of mobiele telefoonnummer.

Wanneer u in de reserverings-flow gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om vrienden uit te nodigen, zal u eerst gevraagd worden uw passief profiel te activeren op het Resengo-platform conform het aldaar geldende privacybeleid.

Resengo geeft nooit persoonsgegevens door aan derden met commerciële doeleinden. Resengo doet ook niet aan direct marketing (commerciële mailings ev. op basis van profiling) met uw persoonsgegevens zonder dat u hiervoor uw expliciete toestemming geeft. U kan deze toestemming ook steeds weer herroepen eens u deze gegeven zou hebben.

Momenteel bestaat de mogelijkheid om uw gegevens te laten profielen op Resengo nog niet en kan u er dus ook nog geen toestemming voor geven. Indien dit in de toekomst wijzigt, zal u derhalve om uw toestemming kunnen verzocht worden.

MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Gmail
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e- mailverkeer vertrouwelijk.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Reserveringsgegevens, waaronder eventuele persoonsgegevens gekoppeld aan een reservering (zoals contactgegevens), worden bij ons 2 jaar bewaard.

Eventueel bewaren wij persoonsgegevens langer indien dat noodzakelijk is, zoals in het geval waarbij u zich inschreef op de nieuwsbrief en wij uw e-mailadres langer dienen bij te houden.

U heeft steeds het recht uw gegevens sneller te laten verwijderen, tenzij u openstaande reserveringen heeft bij ons.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

EM2 Venue verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

EM2 Venue gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. EM2 Venue gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Resengo
Garandeert de goede werking van Resengo (bv. het onthouden van de taalvoorkeur van een gebruiker, onthouden of u ingelogd bent)

Google analytics
Google Analytics verzamelt geanonimiseerde gegevens over het gebruik van Resengo met als doel de werking te kunnen verbeteren.

Hotjar
Hotjar verzamelt gegevens over het gebruik van Resengo met als doel de gebruiksvriendelijkheid te kunnen verbeteren.

Application insights
Application insights verzamelt gegevens over de performantie van Resengo met als doel deze te kunnen verbeteren.

Facebook
Wanneer u aanmeldt met Facebook plaatst Facebook een cookie om uw sessie te onthouden.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@em2groningen.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. EM2 Venue zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

EM2 Venue wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EM2 Venue neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@em2groningen.nl